Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
housearrow-whitecheck-roundarrow-redarrow-yellowfilepluscircle-clock circle-phonesearchLayer 1

De gemeenteraad neemt beslissingen die effect hebben op uw woon- en leefomgeving. Om tot een verantwoorde keuze te komen, willen de raad en het college graag uw mening horen. Aan de start van belangrijke beleidsprocessen, organiseert de raad beeldvormende avonden. Op deze bijeenkomsten kan de raad samen met inwoners, bedrijven en verenigingen praten over deze onderwerpen. Dat betekent dat u ook mee kan praten over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Uw mening kan dan worden meegenomen in het raadsvoorstel. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor deze bijeenkomsten, als u met de raad ergens over in gesprek wil.

Bij opiniërende bijeenkomsten wordt niet uitdrukkelijk naar de mening van inwoners, bedrijven en verenigingen gevraagd,  maar zullen de raadsfracties veelal  met elkaar informatie en standpunten uitwisselen. Inwoners hebben hier wel spreekrecht. Elke raadscyclus wordt afgesloten met een officiële raadsvergadering.

Tijdens de opiniërende ronde kunt u uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. In maximaal vijf minuten kunt u dan weergeven hoe u over een geagendeerd raadsvoorstel denkt. U kunt inspreken over alle onderwerpen met uitzondering van benoemingen van personen, onderwerpen waartegen bezwaar of beroep openstaan of als u een klacht had kunnen indienen. Wanneer u tijdens de opiniërende ronde gebruik wil maken van het spreekrecht en de raad wil toespreken, dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden aan de griffier, Martine van Minnen op 0416-289218.

Met het burgerinitiatief geeft de gemeenteraad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. U hebt als inwoner van de gemeente Loon op Zand van 14 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf voorstellen te ontwikkelen en deze aan de gemeenteraad voor te leggen. Het kan daarbij gaan om plannen voor uw wijk of buurt, maar u kunt ook voorstellen doen die voor de hele gemeente gelden.
Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin in uw buurt of wilt u verkeersdrempels in uw wijk? Of wilt u juist dat de verkeersdrempels verdwijnen? Dien dan een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad.

Denkt u aan een burgerinitiatief? De griffie denkt graag met u mee! Neem dan ook contact op met de griffier Martine van Minnen op 0416-289218.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voorstellen mogen in principe overal over gaan, met uitzondering van een paar onderwerpen. Vragen, klachten en bezwaren vallen niet onder het burgerinitiatief.
 • Uw voorstel moet binnen de verantwoordelijkheid van de raad vallen. Dus voorstellen over de hoogte van uitkeringen of over het asielbeleid kunnen niet worden gedaan. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Ook onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders vallen, bijvoorbeeld het verlenen van individuele bouwvergunningen, vallen niet onder het burgerinitiatief.
 • Uw voorstel moet door tenminste 30 mensen worden ondersteund.
 • Het volgende moet duidelijk in uw voorstel staan:
  • een nauwkeurige beschrijving van het burgerinitiatief
  • een toelichting op het burgerinitiatief
  • de achternaam, de voornamen, het adres, geboortedatum en de handtekening van de initiatiefnemer
  • een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen
 1. Als u een voorstel hebt ingediend, bekijkt de gemeente binnen twee weken of aan alle eisen is voldaan. Zo niet, dan hebt u vier weken om dit recht te zetten.
 2. Als alles in orde is, zal de gemeenteraad vervolgens besluiten uw initiatief in behandeling te nemen.
 3. Nadat het initiatief in behandeling is genomen, besluit de gemeenteraad binnen tien weken of uw voorstel kan worden gehonoreerd. Tussentijds wordt advies gevraagd van het college. De periode van tien weken kan eenmalig met vier weken worden verlengd.
 4. Als de raad besluit om uw voorstel te honoreren, dan krijgt u hiervan bericht. Ook hoort u hoe en wanneer met de uitvoering wordt gestart. Als de raad besluit om u voorstel niet te honoreren, krijgt u hiervan ook bericht.

U wordt uitgenodigd voor de raadsvergadering waarin uw initiatief wordt behandeld. U bent dan in de gelegenheid uw initiatief mondeling toe te lichten.

mill-tailormade association-rosy